Praktisch
Alle handige weetjes

Praktische Informatie

Inschrijven

Om uw kleuter/leerling in te schrijven kunt u elke dag terecht tijdens de normale schooluren (8.40u. tot 11.50u. en 13.15u. tot 16.00u. – vrijdag tot 15.35u.) op het bureau in de Kloosterstraat 4a te Sijsele. Een afspraak maken op voorhand is aangeraden.
tel. 050 363225  / gsm 0496 235701 info@vrijebasisschoolsijsele.be
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt. Dat lukt met een pasje of de ISI-kaart.

Kleuters jonger dan 3 jaar worden pas in de school toegelaten vanaf de instapdatum volgend op de datum dat ze twee en een half jaar zijn. Deze instapdata zijn, de eerste schooldag na: de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, de krokusvakantie, de paasvakantie en het Hemelvaartweekend. Ook de eerste schooldag van februari.

Via deze links kan je zien op welke instapdatum uw kleuter kan starten: Schooljaar 2023  - 2024 of Schooljaar 2023 - 2024 . Je kunt je kind wel al vroeger komen inschrijven ook al is het jonger dan 2 jaar en 6 maanden.

Ook digitaal inschrijven is mogelijk via deze link
Vul alle gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Kort voor elke instapdag organiseren we een openklasmoment voor de peuter en de ouders.

Opvang

Er wordt in voor- en naschoolse opvang voorzien.

Sijsele - Kloosterstraat

Ferm organiseert deze opvang. Elke volle schooldag: voorschools van 7.00u., naschools tot 19.00u. Op woensdagmiddag: van 11.50u. tot 19.00u. Ook tijdens snipper- en vakantiedagen.
De kleuters en leerlingen worden 's morgens naar de speelplaats en 's avonds naar Ferm begeleid door medewerkers van Ferm.
Meer info kunt u op school verkrijgen.

Sijsele - De Verrekijker - Hovingenlaan

's Morgens op school zelf vanaf 7.00 u. 's Avonds op school zelf tot 18.15u. (vrijdag tot 17.50u.)
Woensdagnamiddag : zie regeling Kloosterstraat.
Deze opvang gebeurt in eigen organisatie en ENKEL na inschrijving de week vooraf.

Afwezigheden

We vinden het fijn als u ons verwittigt wanneer uw kind ziek of afwezig is.
In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden niet gewettigd worden door medische attesten voor kleuters die nog geen 5 jaar zijn. Voor leerplichtige kleuters, 5-jarigen,  moet u als ouder steeds een briefje met de reden van afwezigheid aan de school bezorgen.

De directeur bepaalt of de aanwezigheid aanvaardbaar is. Als de afwezigheid aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid in het kader van de leerplicht.In het lager onderwijs moet voor elke afwezigheid een briefje afgegeven worden.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 4 soorten gewettigde afwezigheden. Alle andere afwezigheden zijn problematische afwezigheden.

1. Gewettigde afwezigheid wegens ziekte
Tot en met 3 opeenvolgende schooldagen is een verklaring van de ouders vereist.
Opgelet: Indien uw kind reeds viermaal (in hetzelfde schooljaar) afwezig is geweest wegens ziekte met briefje van de ouders, is een doktersattest verplicht. (dus ook voor 1 dag)
Voor meer dan 3 opeenvolgende schooldagen is een medisch attest uitgereikt door de arts vereist.

2. Afwezigheden van rechtswege gewettigd
Een briefje van de ouders of een officieel document wordt gevraagd. We spreken hier over: het bijwonen van een familieraad; het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid; oproeping jeugdrechtbank; maatregelen i.k.v. bijzondere jeugdzorg; onbereikbaarheid school door overmacht; feestdagen inherent aan erkende levensbeschouwelijke overtuiging;...

3. Afwezigheden mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur
Voorbeelden zijn: rouwperiode of begrafenis in buitenland; culturele/sportmanifestaties (maximum 10 halve schooldagen); uitzonderlijke persoonlijke redenen (max. 4 halve schooldagen)

4. Uitzonderlijke omstandigheden bij trekkende bevolking

Voor de volledige regelgeving rond afwezigheden klikt u hier.

Downloads

Klik hier voor
Schoolreglement (versie september 2024)

De infobrochure (versie september 2023)
De infobrochure(versie september(2004)
Informatieveiligheid- en privacybeleid

Cookiebeleid